חיפזון וזהירון - תקנון
 


עגלת הקניות
כללי
1.אתר האינטרנט www.gozaly.co.il להלן: "האתר" שפותח ומופעל ע"י הוצאת גוזלי ע.מ 025594565, משמש כאתר לרכישת מוצרים, וצריכת תוכן על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.
2.הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה או צריכת תוכן שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין הוצאת גוזלי. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
3.גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
4.התכנים המועלים ומפורסמים באופן פומבי באתר, עשויים להיות מוצגים בכל מדיה אחרת, לרבות אתרים אחרים מלבד האתר, בין שהינם תחת ניהולה של הוצאת גוזלי ובין אם לאו, או לכל צורך חוקי אחר ככל שקיים או יהיה קיים בעתיד, והוראות תקנון זה יחולו בקשר עם הצגת התכנים כאמור ו/או השימוש בתכנים לכל צורך כאמור.
5.בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.
6.כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
מכירות
1.הוצאת גוזלי מאפשרת לך לצרוך תוכן ולרכוש מוצרים ושירותים שונים באמצעות האתר, בדרך נוחה, מהירה, וקלה.
2.עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה באתר מוצג "דף מכירה", המוצר או השירות המוצע למכירה, מחיר המחירון של המוצר או השירות המוצע למכירה (להלן "דף המכירה").
3.כל הסכומים והמחירים המוצגים בדפי המכירה השונים כוללים מע"מ, אלא אם צוין מפורשות אחרת.
4.טרם ביצוע הזמנה של מוצר או שירות (להלן: "פעולה"), רצוי תחילה לבצע הרשמה לאתר באמצעות בחירת שם משתמש וסיסמא ובנוסף יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, מין ופרטים נוספים אם וככל שידרשו. בשלב זה הופך המשתמש למבצע הפעולה (להלן: "הלקוח" או "מבצע הפעולה").
5.כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.
6.מיד לאחר ביצוע הפעולה תתקבל הזמנה שתיקלט במערכת המחשבים של הוצאת גוזלי לאחר מכן תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי וקבלת אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי.
7.ההרשמה הוצאת גוזלי מהווה אישור מצד מבצע הפעולה להיכלל ברשימת לקוחות הוצאת גוזלי, אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר של הוצאת גוזלי.
8.משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את הוצאת גוזלי. הרישום שנרשם במחשבי הוצאת גוזלי יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי.
9.מבצע הפעולה יהיה רשאי לפנות הוצאת גוזלי בבקשה לשינוי פרטי החיוב, לרבות מספר התשלומים. הוצאת גוזלי תבצע את השינוי בהתאם ובכפוף למדיניות הנהוגה באותה עת בחברות האשראי או בשרותי הסליקה. הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
10.במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי או שירותי הסליקה יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם נציג מכירות של הוצאת גוזלי לצורך הסדרת אישור חברות האשראי או שירותי הסליקה לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי או שירותי הסליקה לביצוע העסקה ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי או שירותי הסליקה. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי או שירותי הסליקה למתן אישור לביצוע העסקה, יהיו הוצאת גוזלי זכאים לבטל את ההזמנה.
11.במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי באתר אין פעולה זו מחייבת את הוצאת גוזלי. רק כאשר יתקשר הלקוח וימסור את פרטי כרטיס האשראי,יחליט נציג הוצאת גוזלי האם לאשר את ההזמנה וזאת על פי תנאי התקנון, במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש כי היה ומבצע הפעולה בחר באפשרות לפיה נציג הוצאת גוזלי ייצור עמו קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית ו/או לדואר האלקטרוני של הוצאת גוזלי בתוך 7 ימים ממועד הפניה, הוצאת גוזלי זכאית לבטל את ההזמנה.
12.הוצאת גוזלי תציג באתר פרטים כגון תאור המוצר/שירות, מחיר המוצר/שירות, אחריות על המוצר וזמן אספקה למוצריה ושירותיה וכל פרט אחר הנדרש להצגה על פי כל דין. לפרטים נוספים ובירורים, ניתן לפנות הוצאת גוזלי בטלפון ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני.
שיטות המכירה
1.מכירה רגילה – מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי. מבצע הפעולה בוחר מוצר (מומלץ לעיין בדף המכירה בטרם ביצוע הקניה) ומבצע את הקניה בהתאם להוראות באתר
2.                                        במכירה רגילה, במידה הוצאת גוזלי תראה לנכון, רשאי מבצע הפעולה למסור את פרטי כרטיס האשראי באמצעות הטלפון. לאחר קבלת ההזמנה תשלח למבצע הפעולה הזמנה במייל מאת הוצאת גוזלי שתאשר את קבלת ההזמנה. מכירה תיחשב כמושלמת רק לאחר שיחויב כרטיס האשראי של מבצע הפעולה ויתקבל אישור מאת חברת האשראי. יובהר ויודגש כי השלמת הליך מכירה באמצעות הטלפון כאמור, מותנה בכך שהמוצר המוצע למכירה יהא קיים במלאי אצל הוצאת גוזלי בעת השלמת הליך המכירה. כל הזמנה הוצאת גוזלי הינה על פי תנאי ותקנון אתר הוצאת גוזלי בלבד.
אישור הזמנה ודרכי משלוח
1.הוצאת גוזלי דאגו לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל אליה מגיעה חברת המשלוחים איתה החברה עובדת, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.
2.הוצאת גוזלי יפעלו כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים. הוצאת גוזלי מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן.
3.הוצאת גוזלי לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם לרבות שביתות, השבתות וכיוצ"ב. בכל מקרה תוגבל אחריותה של הוצאת גוזלי בקשר לאיחורים, עיכובים או כשלים באספקת מוצרים או שירותים שנרכשו באתר לנזקים ישירים ככל שייגרמו עקב מעשה או מחדל של הוצאת גוזלי או מי מטעמה ובהיקף שלא יעלה על מחיר המוצר או השירות שנרכשו על ידי הלקוח. הוצאת גוזלי ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם ללקוח בגין כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצר או שירות – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
4.באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, הוצאת גוזלי ו/או הספקים יהיו רשאים להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש.
5.דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל.
6.התקנון של רשות הדואר לישראל או של כל גוף אחר באמצעותו הוצאת גוזלי מבצעים את ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב כל מציע. משלוח באמצעות שליח יעשה עד הבית, אולם ביישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים וכיוצ"ב, עשוי המוצר להיות מסופק לסניף הדואר הקרוב ליישוב או למזכירות הישוב וכיוצ"ב , ותתקבל הודעה על כך בבית הלקוח.
7. חברת הוצאת גוזלי רשאית להחליף את ספק השליחויות ללא הודעה מראש.
8. זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
9. דמי המשלוח משולמים עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאית הוצאת גוזלי לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.
10.הזמנות מהאתר מתבצעות במשלוח בלבד עד 14 יום מיום ההזמנה.
11.בעת אספקת המוצר, רשאית הוצאת גוזלי לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירת המוצר.
ביטול עסקה
1. בכפוף לתקנות הגנת הצרכן, ניתן בגוזלי לבטל עסקה. במידה וביטול העסקה בוצע לפני איסוף המוצר / יציאת השליח ממחסני החברה, יזוכה הלקוח בסכום המלא של העסקה. במידה וביטול העסקה בוצע אחרי שהמוצר נאסף / השליח יצא ממחסני החברה ולא עברו 14 יום מיום קבלת המוצר, יוכל הלקוח להחזיר את המוצר באריזתו המקורית (כאשר לא נפתחה האריזה ולא נעשה במוצר שימוש) ולקבל את כספו בחזרה עבור המוצרים בלבד ללא עלות המשלוח אם היתה כזאת.
 
2. לגבי אירועים, הצגות ומופעים: הלקוח יהא רשאי לפנות בבקשת ביטול  , וזאת בתוך ארבעה-עשר (14) ימים מיום ביצוע הרכישה באתר, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שבעה (7) ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
קניין רוחני
זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובשירותים הינם של החברה, או של צדדים שלישיים שהעניקו לחברה הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור. בכלל זה, ומבלי למעט מכלליות האמור, החברה הינה הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו – למעט תכני גולשים כהגדרתו של מונח זה להלן ("המידע"). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת החברה
תכני גולשים
הגולש מצהיר כי ידוע לו שכל מידע, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תמונה, גרפיקה, וידאו, משחק וכל חומר אחר שפורסם או נשלח על ידו להעלאה באתר ("תוכן גולשים"), הוא באחריותו הבלעדית. הגולש מתחייב כי כל חומר שיעביר כאמור וכל חומר אחר יהיו הולמים ולא יפגעו בכל זכות של אדם אחר, לרבות זכויות קניין רוחני. הגולש לא יעלה לאתר ו/או ישלח באמצעותו כל חומר בלתי חוקי ו/או חומר שעלול לפגוע ו/או להטריד גולשים אחרים, ו/או חומר פרסומי ומסחרי כלשהו, ולא ינהג בכל דרך העלולה לגרום נזקים לחברה.
הגולש מצהיר ומאשר כי כל תוכן גולשים שיעלה לאתר, הינו בבעלותו ובאחריותו המלאה והבלעדית, וכי לא חלה שום מניעה ו/או מגבלה המונעת ממנו להעלות את תוכן הגולשים לאתר ובכלל זה להעמידו לרשות הציבור באתר ו/או לפרסמו ברבים.
הגולש מתחייב לפטור את החברה באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה מכל מן וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לגולש והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתוכן גולשים המועלה ו/או המופיע באתר.
החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב לפרסם ו/או למחוק ו/או לערוך שינויים באופן מלא או חלקי, בתכני הגולשים בין אם טרם הועלו לפרסום ובין אם כבר פורסמו, ללא צורך בהסכמת המשתמש או מתן הודעה מוקדמת למשתמש, מבלי שיהיה בזכותה כאמור כדי לגרוע מאחריות הגולש לתוכן הגולשים שיעלה לאתר כמפורט בתנאים אלה.
בעצם העלאת תכני הגולשים על ידי המשתמש לאתר, המשתמש מקנה לחברה, באופן בלתי מוגבל, כלל עולמי וללא תמורה, רישיון שימוש בתכנים אלו באתר ו/או במסגרת פרסומים אחרים של החברה ו/או ידיעות אינטרנט לרבות פרסומים עיתונאיים. רישיון זה אינו בלעדי. בהעלאת תוכן הגולשים לאתר, אין כדי לשלול מבעלי זכויות היוצרים בתוכן הגולשים את זכויות היוצרים בתכנים אלו, ו/או לפגוע בזכויות היוצרים ו/או להעבירן לידי החברה. כן כולל רישיון השימוש הנ"ל גם הענקת רישיונות משניים, יצירת עבודות נגזרות, ביצוע עסקאות ו/או התקשרויות עם צדדים שלישיים, בתמורה או שלא בתמורה, לרבות שכתוב, עריכה, עיבוד, תקצור, תרגום, העתקה, אחסון, פרסום, הגבלת או הסרת פרסום של תוכן גולשים ו/או כל חלק ממנו, ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה אחרת, קיימת ו/או עתידית, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ללא צורך בהסכמת המשתמש, וללא מתן תמורה כלשהי למשתמש.
במידה והמשתמש הוא בעל זכויות היוצרים בתוכן גולשים שהעלה לאתר, תהא לו זכות לדרוש הסרת פרסום של תכנים אלו מחוץ לאתר, ככל שפרסום שכזה נעשה על ידי החברה, שלא בקשר עם תכנים עיתונאיים (מודפסים או דיגיטליים) כלשהם, ו/או בקשר עם תכני האתר. על משתמש שיהא מעוניין בהסרת פרסום כאמור לפנות לחברה וליידעה בעניין זה בכתב, באופן מיידי וברור, עם היוודע לו על פרסום כאמור. מובהר כי הסרת פרסום כאמור תמצה את כל סעדי המשתמש כלפי החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה.
שימוש החברה בתוכן גולשים שלא למטרה שלשמה הועלה תוכן הגולשים על ידי הגולש, תתאפשר בכפוף לתנאים וייעשה תוך מתן קרדיט בהיקף המקובל בסוג הפרסום ו/או המדיה בו יעשה שימוש כאמור, ככל שהדבר ניתן בנסיבות העניין. במקרה של אי מתן קרדיט כאמור, על המשתמש ליידע את החברה בדבר אי מתן הקרדיט בכתב באופן מיידי וברור עם היוודע לו על כך. מובהר כי במתן קרדיט, ככל שניתן כאמור, לאחר יידוע החברה כאמור יהיה כדי למצות את כל סעדי המשתמש כלפי החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה.
החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשלב באתר ו/או באתרי ידיעות אינטרנט, פרסומות מסחריות ואחרות, אשר יתייחסו, במישרין ו/או בעקיפין, לתוכן הגולשים.
הגולש לא יעלה לאתר ולכל שירות בו כל תוכן המהווה תכנים אסורים (כהגדרתם להלן). הגולש לא יאסוף נתונים על גולשים אחרים ולא יספק מידע על פעולות בלתי חוקיות. כל שימוש על ידי צד ג' בתוכן הגולשים, ללא אישור בעל הזכויות, מהווה, בין היתר, הפרה לפי דין. בנוסף מתחייב הגולש לפצות ולשפות את החברה בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה, מכל מן וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לחברה, והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתוכן גולשים המועלה באתר, וזאת מיד לאחר דרישתה הראשונה של החברה, והוא מוותר באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי החברה בקשר עם תוכן גולשים כאמור.
במקרה ומכל סיבה שהיא, תחדל החברה מלספק חלק מהשירותים באתר, אשר במסגרתם נאגר תוכן גולשים לרבות במסגרת שירות הבלוגים כהגדרתו להלן, או במקרה של הפסקת שירות חלקית או זמנית ו/או פקיעת זכויותיך בשירות, החברה תהא רשאית למחוק ו/או לא לגבות ו/או לשמור כל מידע ו/או תוכן גולשים שהועלה על ידך ו/או נצבר לגביך במסגרת פעילויותיך באתר, וזאת בלא צורך במתן הודעה מראש על-כך. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין הפסקת שירותים חלקית או מלאה כאמור, מחיקת מידע על-פי סעיף זה וכל נזק, אבדן, הפסד או הוצאה שיגרמו לך, אם יגרמו, עקב זאת.
הגבלת אחריות
החברה אינה מתחייבת שהאתר ו/או השירותים הכלולים בו לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל החברה, מי מספקיה ו/או מי מטעמה.
אספקת השירותים ע"י החברה תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, והחברה אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.
החברה אינה אחראית לזמינות השירותים, ו/או לתוכן, לצורה, למהימנות, לאמינות ולדיוק של תוכן גולשים כהגדרתם לעיל בתנאים, ובכלל זה אינה אחראית לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים, בקשר עם תוכן גולשים או בקשר עם שימוש אחר כלשהו של גולשים באתר ובשירותים המוצעים והנכללים בו.
החברה אינה אחראית לדעות ו/או לתכנים ו/או למסרים של הגולש אשר מועלים לאתר ו/או לכל שירות אחר של החברה ובכלל זה היא אינה אחראית לפרסום המידע הכלול בבלוגים ו/או בכל שירות אחר של החברה, ברבים. כמו כן, החברה אינה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש כתוצאה מאחסון ו/או שימוש ו/או הפעלה של האתר ו/או השירותים, לרבות עקב פגיעה בזכויות קניין, זכויות יוצרים, סימנים ושמות מסחריים, סודות מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם מוגנים ובין שאינם מוגנים ו/או עקב פגיעה בפרטיות.
הגולש מצהיר כי ידוע לו שכל מידע, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תוכנה, גרפיקה, וידאו, משחק וכל חומר אחר שפורסם או הועלה לאתר ו/או לכל שירות אחר של החברה הוא באחריותו הבלעדית של הגולש והוא אחראי בלעדית לתכנים ו/או לתמונות ו/או לקבצים אחרים שהועלו ו/או נשלחו באמצעות ו/או אל האתר ו/או מי משירותיו.
הגולש מתחייב שכל מסר, מידע, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תמונה, גרפיקה, וידאו, משחק וכל חומר אחר שפורסם או נשלח על ידו יהיה הולם ולא יפגע בשום זכות של אדם אחר, לרבות זכויות קניין רוחני. הגולש לא יעלה לאתר כל תוכן או חומר בלתי חוקי, מאיים, מוציא דיבה ו/או לשון הרע, חומרי תועבה, פורנוגרפיה, גזענות או כל חומר אחר הפוגע בצנעת הפרט ו/או הכלל, חומר שעלול לפגוע ו/או להטריד גולשים אחרים. הגולש לא יפרסם ו/או יעלה לאתר ו/או לכל שירות אחר של החברה תוכן וכל חומר שעשוי לפגוע ברגשות הציבור, העשוי להוות ו/או לעודד התנהגות פלילית או להקים עילה לתביעה אזרחית או להפר בכל דרך אחרת הוראת כל דין. הגולש לא יאסוף נתונים על גולשים אחרים ולא יספק מידע על פעולות בלתי חוקיות. כמו כן הגולש לא יעלה לאתר חומר פרסומי ומסחרי כלשהו ולא ינהג בכל דרך העלולה לגרום לחברה נזקים (לעיל ולהלן – "התכנים האסורים").
החברה אינה עורכת ו/או מפקחת על התכנים המועלים לאתר על ידי הגולשים ו/או כל צד ג' ואינה אחראית לתכנים אלה ו/או לכל פגיעה ו/או נזק ו/או תוצאה שינבעו מהסתמכות על התכנים ו/או מן השימוש בהם. עם זאת, לחברה הזכות המלאה להסיר ו/או לערוך תכנים כאמור ו/או לסרב להעלותם במידה ואלו ימצאו, על פי שיקול דעתה הבלעדי, פוגעים ו/או שאינם ראויים לפרסום ו/או הצגה באתר וזאת אף מכל טעם אחר לרבות בקשת גולשים. כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות לתבוע פיצוי עבור כל נזק שיגרם לה ו/או למי מטעמה ו/או למפעיליה בעקבות התכנים האסורים
החברה אף אינה שולטת, אינה מפקחת ואינה אחראית על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין, ובכלל זה שירותים ואתרי תוכן של אחרים אליהם קיים קישור (Links) לנוחיות הגולשים מתוך האתר. החברה אינה מתחייבת כי כל הקישורים יהיו תקינים וכי בכל עת ניתן יהיה באמצעותם להגיע לאתר אינטרנט פעיל.
פרסום תוכן גולשים או הצבת קישור באתר על ידי החברה לא תתפרש כהצעה לגולש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של החברה לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים. כל הסתמכות של הגולש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת הגולש ועל אחריותו המלאה והבלעדית.
החברה אינה אחראית לתוכן הפרסומים המפורסמים באתר ע"י מפרסמים. כל חומר פרסומי שהועלה לאתר ע"י מפרסם הוא באחריותו הבלעדית. החברה אינה עורכת ו/או מפקחת על התכנים הפרסומים המועלים לאתר ואינה אחראית לתכנים המופיעים בהם. עם זאת, החברה שומרת לעצמה את הזכות להוריד פרסומת על פי שיקול דעתה הבלעדי, במידה וזו תימצא פוגעת.
כל שימוש והסתמכות של הגולש על כל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתר ו/או במי מן השירותים נעשה על פי שיקול דעתו הבלעדי של הגולש ואחריותו המלאה והבלעדית. במידה והגולשים יתקשרו עם גורמים שלישיים, כל תנאי ההתקשרות יסוכמו ישירות בין הגולשים לבין הגורמים השלישיים, והחברה לא תהא צד להתקשרות. כמו כן, החברה אינה אחראית בשום דרך ולא תישא באחריות כלשהי, על נזקים ו/או טענות אחרות, שתהיינה לגולשים כתוצאה מהתקשרויות אלה.
תכנים ו/או השירותים השונים המוצעים באתר ניתנים לשימוש כפי שהם (AS IS). לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או ידיעות אינטרנט ו/או מי מטעמן בגין תכונות האתר והשירותים המוצעים בו לרבות יכולותיהם, מגבלותיהם ו/או התאמתה לצרכיך ולדרישותיך.
לא תהיה לגולש כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי החברה בגין טיב המידע, השירותים והמוצרים המפורסמים ו/או המסופקים באתר, יכולתם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים של הגולש ו/או לתגובות שיעוררו (אם בכלל) אצל הגולשים, והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד החברה ו/או כנגד מי מטעמה.
חברה אינה אחראית בגין כל נזק ישיר, עקיף, מקרי, תוצאתי ו/או אינצידנטאלי, אי יכולת להשתמש, אובדן נתונים ו/או אובדן הרווחים הנובע מן ובקשר לשימוש באתר ו/או בכל מידע, תכנים, שירותים או מוצרים באתר ו/או שניתן לגשת אליהם באמצעות האתר, אף אם הפעילה פיקוח כלשהו על התכנים שבאתר או שניתן לגשת אליהם או לצפות בהם באמצעות האתר, ואף אם נודע לה על האפשרות לנזק שכזה, שעלול להיגרם לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו, וזאת בכל הקשור והנוגע לאתר ו/או לשירותים, לשימוש בהם, לאי יכולת להשתמש בהם, לביטולם, הגבלתם או להפסקתם.
היה והחברה ניסתה מרצונה הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של גולש, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על החברה.
בשום נסיבות לא תחול על החברה ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן הרווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש באתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה באתר ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לחברה ו/או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.
הגנת הפרטיות
הגלישה באתר והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצידך לכך שהחברה תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שאתה עושה בשירותים באמצעות "עוגיות" ו/או אמצעים דומים. החברה רשאית להשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיה ובכלל זה שירות וסקרים של החברה.
החברה מקפידה לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות והיא תשמור על פרטיות הגולשים ולא תגלה למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים שם ומען הגולש או כל מידע אחר בנוגע אליו, וכן כל מידע הנוגע לשימוש הגולש באתר, למעט פרטים ונתונים פומביים שפורסמו על ידי הגולש עצמו. החברה שומרת לעצמה את הזכות לחשוף את פרטי הגולש וכל מידע הנוגע לשימוש שהגולש עשה/עושה באתר, בהתאם להוראות צו של רשות מוסכמת ו/או במסגרת הליכים משפטיים במידה ויתעוררו בין הגולש לבין החברה ו/או במקרה של הפרת התנאים ע"י הגולש ו/או במקרה שהחברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תסבור כי הדבר נחוץ לשם מניעת נזק חמור לגוף או לרכוש שלה או של כל אחד אחר לרבות הגולש ו/או במקרה של מיזוג פעילותה של החברה עם צד שלישי כלשהו.
החברה תהא רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי – בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. בכל עת תוכל לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור. עם זאת, החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים.
החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה פוגענית לאתר ו/או למאגרים שבמסגרתם ישמר מידע אודות גולשי האתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן שיבושים באופן מוחלט. על כן, הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או ידיעות אינטרנט ו/או מי מטעמן עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הגולש מאשר כי ידוע לו שפעילותו באתר עשויה לאפשר לצדדים שלישיים כגון מנועי חיפוש באינטרנט, להסתמך על אופי פעילותו כאמור, על מנת להציג בפניו פרסומות מותאמות במסגרת גלישתו אף מחוץ לאתר וזאת כחלק בלתי נפרד מפעילותם השוטפת ובהעדר כל זיקה לפעילות החברה. פעילות צדדים שלישיים כאמור, כפופה למדיניות הפרטיות המונהגת על ידם בלבד ונעשית באחריותם המלאה והבלעדית מבלי שלחברה תהא אחריות כלשהיא בגינה.
ניתוק, הפסקה ושינויים
החברה רשאית להסיר כל תוכן מהאתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך לגולשים, ובכלל זה לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים באתר באופן מלא או חלקי וזאת בין היתר בנסיבות שבהן גולש עשה שימוש העלול לגרום להפרעה לאתר ו/או לשירותים המוצעים באתר ו/או לגולשים אחרים, או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית, או באופן המעורר חשד סביר, כי הגולש פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים.
כמו כן רשאית החברה לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירותים בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיונית או מיידיות במערכות המשמשות אותה, בעתות חירום לאומי או מסיבות של בטחון לאומי.
אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי להטיל על החברה אחריות כלשהי, ו/או כדי לגרוע מחובתו של הגולש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאים.
החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, את השירותים באתר, היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם – והכל, בלא צורך להודיע לגולש. לגולש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
הצהרות והתחייבויות הגולשים
בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתנאים, מצהיר כל גולש ומתחייב כלפי החברה כדלקמן:
1.כי הוא בן 18 לפחות, או שהוא מתחת לגיל 18 ויידע את הוריו בדבר הרשמתו לאתר, קיבל את הסכמתם לכך, וכי הן הגולש והן הוריו הסכימו לקבלת התנאים לרבות תנאי הגבלת האחריות כאמור לעיל.
2. לא להשתמש ו/או להעלות לאתר תכנים אסורים כהגדרתם לעיל ובכלל זה מבלי לגרוע מכלליות האמור, תמונות ו/או קטעי וידאו המכילים אופי מאיים, בוטה, גזעני, מעליב, פורנוגרפי או מיני, בוטה או שעלול לפגוע ברגשות הציבור.
3.לא להציק לגולשים אחרים בבקשות מטרידות ובאמירות מגונות.
4.לא לכלול בתוכן גולשים המועלה על ידו לאתר, כל חומר המהווה פגיעה בפרטיות ו/או חדירה אליה, המרדה, הטעיה, הפרת זכויות יוצרים, זכויות מבצעים, הפרת סימנים ושמות מסחריים, מדגמים, פטנטים וכו', הפרת זכויות קניין רוחני ו/או אחרות של צדדים שלישיים, עוולות מסחריות ו/או פגיעה בזכות לשם טוב, ו/או פגיעה בזכויות חוזיות ו/או בחובות אמון לאחרים ו/או הפרה אחרת של כל דין.
5.כי הוא הבעלים של כל זכויות הקניין הרוחני בתכני גולשים, לרבות אך לא רק, זכויות היוצרים והמבצעים על המשחקים, התמונות ותכני הוידיאו המועלות לאתר.
6.במידה ויפר זכויות יוצרים מכל סוג בכל הקשור לתוכן גולשים שיעלה לאתר ו/או לכל שירות של החברה, כאשר הוא אינו הבעלים החוקיים של כל הזכויות בתכנים המועלים ובקשר עימם ו/או בעל רישיון לעשות באלה שימוש לרבות באמצעות העלאתם לאתר ובכלל זה להעמידם לרשות הציבור ו/או לפרסמם, הרי שהוא מייפה בזאת את כוחה של החברה להסיר מעצמה כל אחריות ולהעביר אל הגולש כל תביעה בנושא. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית החברה לתבוע ממפר הזכויות כאמור, שיפוי בגין הנזקים שנגרמו לה.
7. כי ידוע לו שכל מידע, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תוכנה, גרפיקה, וידאו, משחק וכל חומר אחר שפורסם או הועלה על ידו לאתר בצורה פרטית הוא באחריותו המלאה והבלעדית.
8.לא להציף בלוגים ו/או כל שירות אחר בהודעות סרק ו/או בהודעות חוזרות, באופן הפוגע בשימוש באותו שירות.
9.לא להעלות תכנים הכוללים "דואר זבל", "SPAM" או משלוח המוני של הודעות דואר אלקטרוני או הודעות SMS שלא על-פי בקשת הנמענים. בנוסף, לא לכלול תכנים הנוגעים, במישרין או בעקיפין, לשירותי רט"ן – (שירותי רדיו טלפון נייד) ו/או לציוד קצה, ו/או לכל סוג של שירות שניתן או יינתן במישרין או בעקיפין על ידי מי ממפעילי הרט"ן, אלא אם אושר מראש ובכתב על-ידי מפעיל הרט"ן.
10.לא לעשות שימוש בשפה בוטה או גסה, שעשויה להעליב או לפגוע בגולשים אחרים בפורום.
11.לא להטריד גולשים אחרים בפורום, לא לפגוע בגולשים אחרים ולא לעבור על החוק בדרך אחרת.
12. לא להעלות לאתר חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי כל דין.
13. לא להעלות לאתר חומר שידוע לגולש שהוא שקרי או מטעה.
14. לא לכלול כל חומר המהווה לשון הרע על אדם ו/או הפוגע בפרטיותו של אדם ובכלל זה לא לפרסם פרטים אישים של גולשים אחרים או מספר טלפון.
15. לא לכלול כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין.
16. לא להסית לגזענות, לפגיעה באדם אחר, לרצח או לעבירה על החוק.
17.  לא לערוך ו/או לפרסם כל פרסום מסחרי ו/או כל שירות אחר באתר, אלא במקומות המיועדים לכך ככל שישנם לפי רשות מפורשת מהנהלת החברה ובכפוף ליתר הוראות התנאים.
18.לא להשתמש בשירותים של החברה לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין.
19.לא לחדור לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals) ,יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב, למחשבים אחרים ו/או להשתמש או להפריע למחשבים אחרים בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה – 1995 והוראות כל דין.
20.לא לשלוח הודעות דואר אלקטרוני באופן המעורר תלונות מצד המקבלים.
21.לא לכלול כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם.
22. לא לכלול סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור.
23.לא לכלול בפרט כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981.
24. לא להפנות לכל קישור (link) או לתת הפניה אחרת לחומר שפרסומו נאסר לפי מסמך זה.
25. לשמור בסוד ו/או לא לגלות ו/או לא להעביר לאחר או לאחרים, את סיסמאותיו האישיות (אם וככל שיימסרו לו כאלה על ידי החברה, ובכלל זה שם משתמש וסיסמת כניסה) ו/או את אמצעי הגישה לרשת האינטרנט, אשר יימסרו (אם יימסרו) לו על ידי החברה, אלא אם קיבל לכך, את הסכמתה המפורשת של, מראש ובכתב.
26. התכנים שיעלה גולש שינהג בניגוד לאיזה מהתחייבויותיו כמפורט לעיל, יוסרו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה והחברה תהיה רשאית לחסום אותו ולמנוע ממנו לגלוש באתר ולצרוך שירותים באמצעותו. גולש שהורחק על ידי החברה ו/או נמנעה כניסתו לא יהיה רשאי לחזור ולגלוש גם תחת שם משתמש אחר אלא בכפוף לאישור מפורש של החברה.
27.הגולש יפצה וישפה את החברה מיד עם קבלת דרישה לעשות כן, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, לרבות הוצאות משפטיות, אשר נגרמו או ייגרמו לחברה ו/או לצד שלישי כלשהו, והקשורים במישרין או בעקיפין לתוכן גולשים שהעלה הגולש ומופיעים באתר, או הקשורים לשימוש שעשה הגולש באתר, וזאת לפי דרישתה הראשונה של החברה, והוא מוותר באופן מלא, סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי החברה בקשר עם התכנים האמורים, הגלישה באתר והשימוש בשירותים האמורים.
בלוגים
החברה תספק לגולשים, במסגרת האתר, שירות המאפשר לגולשים להעלות על גבי דפי האינטרנט מחשבות, הגיגים, רעיונות, תמונות וכמעט כל דבר נוסף העולה על דעתם ("שירות הבלוגים").
כניסת הגולש לשירות הבלוגים הינה על אחריותו הבלעדית של הגולש המעלה תכנים לאתר במסגרת שירות הבלוגים ועל אחריותו הבלעדית של הגולש הצופה.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל בתקנון זה ו/או בתנאים בכללותם:
החברה אינה אחראית לתגובות שיתעוררו ו/או להתייחסויות שיתקבלו ו/או לשימוש כלשהו שיעשה בתכנים שיועלו ע"י הגולש. החברה אינה אחראית לתכנים, לדעות ולמידע המסחרי המועלים במסגרת שירות הבלוגים באתר ע"י הגולשים ו/או לפרסומם ברבים.
הגולש מתחייב שלא לפתוח בלוג במסגרת האתר במטרה לפגוע בצד שלישי כלשהו ו/או במטרה לעודד פגיעה בצד שלישי כלשהו מכל סוג שהוא ו/או בניגוד לכל דין.
הגולש מתחייב שלא לעבור על כל דין ו/או לא לעודד פעולה שהינה בגדר הפרת כל דין במסגרת פעילות באתר ובכלל זה במסגרת פעילותו ושימושו בשירות הבלוגים.
הגולש מתחייב שלא להציף בלוגים מתוך מטרה להיכנס לסערת הטוקבקים ו/או ליצור פרובוקציות שאינן בגבול הטעם הטוב ו/או לפעול שלא בהתאם לאופי הפעילות באתר ו/או באופן פוגעני ו/או באופן המנוגד לדין.
הגולש מצהיר ומתחייב כי הוא הבעלים של כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המועלים על ידו במסגרת שירות הבלוגים באתר, וכי במידה ויפר זכויות יוצרים מכל סוג שהוא, הוא מייפה את כוחה של החברה להסיר מעצמה כל אחריות ולהעביר אל הגולש כל תביעה בנושא. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית החברה לתבוע ממפר הזכויות כאמור, שיפוי בגין הנזקים שנגרמו לה.
הדין החל וסמכות שיפוט
דיני מדינת ישראל יחולו על התנאים ועל כל הנובע מהם או הכרוך בהם, התנאים יפורשו על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליהם תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת במחוז תל-אביב בלבד.
בכל שאלה או בקשה הנוגעת לשימוש באתר תוכל לפנות לחברה בטופס צור קשר.
פניות גולשים
החברה מקפידה על קיום הוראות החוק והיא מכבדת את זכויותיהם של משתמשי האתר ואחרים ובכלל זה זכותם לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו וכן בכל פנייה בנוגע לאתר ו/או לשירותים המסופקים במסגרתו, תוכל להפנות אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם.
מידע מסחרי
החברה אינה אחראית לתוכן הפרסומים המפורסמים בפורטל ע"י מפרסמים. כל חומר פרסומי שהועלה לאתר ע"י מפרסם הוא באחריותו הבלעדית. החברה אינה עורכת ו/או מפקחת על התכנים הפרסומים המועלים לאתר ואינה אחראית לתכנים המופיעים בהם. עם זאת, החברה שומרת לעצמה את הזכות להוריד פרסומת על פי שיקול דעתה הבלעדי, במידה וזו תימצא פוגעת.
החברה לא תבדוק את התכנים המפורסמים במודעות המופיעות בפורטל, ואינה אחראית לאמור בהם. למען הסר ספק, החברה אינה ולא תהיה צד לכל עסקה כאמור. הגולשים והמשתמשים הרשומים מוותרים בזאת, על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה ביחס למידע, פרסומים ותכנים כאמור. עם זאת, החברה שומרת לעצמה את הזכות להוריד פרסומת על פי שיקול דעתה הבלעדי, במידה וזו תימצא פוגעת.
הבהרה
כל חומר רפואי ו/או מעין רפואי ו/או טיפולי ו/או תרופתי המופיע בפורטל זה ו/או בכל קישור ו//או הפניה שתתבצע באמצעות פורטל זה, הוא בבחינת מידע כללי בלבד ואין לראות בו בדרך כלשהי "ייעוץ רפואי" ו/או "המלצה לטיפול" ו/או "תחליף לטיפול רפואי אישי" והוא אינו בא במקום טיפול ו/או ייעוץ מקצועי רפואי. המידע בפורטל זה הוא כללי ולא ניתן להתאימו באופן פרטני לצרכיו של כל אדם ואדם, ועל כן לצורך קבלת טיפול רפואי אישי ו/או ייעוץ רפואי אישי יש לפנות לרופא/ה".
 

 
tamar@gozaly.co.il/haya@gozaly.co.il| טלפון : 03-6819154  |  כתובת : פריימן יעקב 20 ראשל"צ
 
לייבסיטי - בניית אתרים